Het onderzoek

De VSV voerde dit schooljaar een meting uit om na te gaan welk effect de campagne Helm Op Fluo Top (HOFT) heeft op zichtbaarheid en helmdracht in basisscholen. Dit schooljaar namen 1.228 scholen deel aan Helm Op Fluo Top. 340 scholen namen deel aan de effectstudie, 250 scholen die aan HOFT deelnamen (zowat 21% van alle deelnemers) en 82 scholen die niet aan HOFT deelnamen. Deze scholen verplichten een fluohesje (38%), organiseren een eigen of een andere zichtbaarheidsactie (41%) of besteden geen extra aandacht aan het thema (7%). 

De resultaten

FLUO

Gemiddeld draagt 1 op 3 kinderen fluo naar school. Tijdens HOFT stijgt dat naar 8 op 10 kinderen! HOFT realiseert een stijging van 28% naar 66% in het kleuteronderwijs en van 36% naar 79% in de lagere school! In de controlegroep zien we geen stijging van het aantal kleuters in fluo en een kleinere stijging naar 55% in het lager. In scholen waar een verplichting geldt, draagt 70% een fluohesje. HOFT slaagt erin dat hoge aantal nog op te trekken tot 90%. Wanneer scholen een eigen of andere actie doen, stijgt het aantal kinderen dat fluo draagt naar 61%.  HOFT doet het duidelijk beter dan eender welke andere zichtbaarheidsactie. 
Na afloop van HOFT draagt nog altijd de helft van de kinderen fluo, wat 17% meer is dan vóór HOFT. Bij de controlegroep zakt het aantal fluo terug naar het niveau van voor de actie.
Kleuters hebben het moeilijker om een fluohesje aan te doen dan lagereschoolkinderen.

HELM

62% van de fietsende kleuters draagt een helm, in de lagere school 50%. Tijdens HOFT stijgt dit aantal naar respectievelijk 75% en 70%! Bij de controlegroep stellen we een daling vast.
Na afloop van Helm Op Fluo Top zakt het aantal kinderen met fietshelm opnieuw naar het niveau van voor de actie. Er is dus geen blijvend effect op helmdracht, in tegenstelling tot fluo.
Opvallend: scholen besteden minder aandacht aan de fietshelm dan aan fluo. Er nemen nauwelijks scholen helmdracht als verplichting op in hun schoolreglement.
In de laatste graad basisonderwijs staan de kinderen na HOFT wel positiever tegenover de fietshelm.

FIETS

Ongeveer 13% van de kleuters en 22% van de lagereschoolkinderen komt met de fiets naar school. Naar het einde van de winter toe daalt in alle scholen het aantal fietsers. Maar HOFT overtuigt wel de kinderen om iets langer met de fiets naar de school te komen.

Stof tot nadenken

Binnen Helm Op Fluo Top gaat de grootste aandacht bij scholen naar fluo. Nochtans is een helm effectiever in bescherming dan fluohesjes. 
Een fietshelm beperkt de gevolgen van een ongeval, dat is bewezen. De helm voorkomt echter geen ongevallen. Het risico op ongevallen verkleinen, zal in eerste instantie moeten gebeuren door de fietsvaardigheden bij jonge kinderen aan te leren, en door de fietsbaarheid in Vlaanderen te vergroten. Vooral dat laatste is een uitdaging.


Eindconclusie


Alle inspanningen die je school doet om de leerlingen zichtbaar en beschermd het verkeer in te sturen zijn een stap vooruit op vlak van verkeersveiligheid en sensibilisering. Helm Op Fluo Top helpt je school duidelijk nog een stapje verder, naar nog betere resultaten. Helm Op Fluo Top doet het op vlak van fluo beter dan eender welke andere zichtbaarheidsactie. Goed bezig! :-)