Sinds 20 oktober 2018 bestaat er een nieuwigheid in de wegcode: de schoolstraat. Dat is een nieuw concept dat de openbare weg veiliger maakt door er een deel van het verkeer te weren. 

Hoe en waarom kan een schoolstraat worden ingevoerd?
In een aantal Vlaamse steden en gemeenten werden tijdens het spitsuur straten waarin scholen liggen, gesloten voor het verkeer om op die manier verkeersveiligheid bij de schoolingangen te verhogen. Tot nu toe bood de wegcode hiervoor geen rechtsgrond. Daar is nu verandering in gekomen. Een schoolstraat biedt een oplossing voor de verkeersdrukte. Uit ervaring blijkt dat meer ouders kiezen om te voet of met de fiets te komen in plaats van met de auto. De omgeving rond de schoolpoort wordt rustiger, aangenamer én bijgevolg veiliger en gezonder!

De wegbeheerder beslist uiteraard of hij een schoolstraat wil inrichten of niet. Meestal is dat de gemeente. De gemeenteraad is dan bevoegd om specifieke verkeersregels vast te leggen. De procedures voor de goedkeuring van en het toezicht op deze verordeningen verschillen van gewest tot gewest. Scholen of gemeenten die een schoolstraat willen invoeren, vinden alle informatie op www.paraatvoordeschoolstraat.be

Signalisatie en definitie
Een schoolstraat wordt aangeduid met een verkeersbord C3 en een speciaal onderbord 'Schoolstraat'.
De term 'schoolstraat' verwijst naar een openbare weg in de buurt van een schoolgebouw dat tijdelijk en op bepaalde tijdstippen van de dag is voorzien van een beweegbare slagboom aan begin en einde van de straat, waarop het C3-bord is aangebracht, aangevuld met het onderbord.
Dat betekent dat de borden alleen in die straten geplaatst kunnen worden waar ten minste één school is gevestigd en dat de borden verplaatsbaar blijven. 

Welke voertuigen mogen er wel rijden?
In de schoolstraten is de openbare weg voorbehouden voor voetgangers, fietsers en speed pedelecs. Deze laatste twee weggebruikers moeten stapvoets in de straat rijden. Prioritaire voertuigen die hun zwaailicht aan hebben mogen in de schoolstraat rijden (cfr. art.37.2). Ook het uitrijden van de schoolstraat (bv. door bewoners) is toegelaten tenzij anders bepaald door de wegbeheerder.

De wegbeheerder heeft bovendien de mogelijkheid om, op uitdrukkelijke vraag, specifieke vergunningen af te leveren voor bepaalde voertuigen. Deze voertuigen hebben dan ook toegang tot de schoolstraat.

Hoe moet of mag je rijden in een schoolstraat?
Bestuurders die in de schoolstraat mogen rijden, moeten dit stapvoets doen. De wegcode bepaalt ook dat ze de doorgang moeten vrijlaten voor de voetgangers en fietsers, dat ze hen voorrang moeten verlenen en er zo nodig voor moeten stoppen. De bestuurders van gemotoriseerde voertuigen mogen de voetgangers en fietsers niet in gevaar brengen of hen hinderen, net als bijvoorbeeld in een kiss-and-ridezone.